รับจดทะเบียนสมรสเยอรมัน ควรเข้าใจสิ่งนี้กันก่อน

เมื่อได้มีศูนย์การจัดเตรียมการรับจดทะเบียนสมรส หรือวีซ่าแต่งงาน เพราะท่านใดที่มีแฟนแล้ว แต่เป็นชาวต่างชาติทาง Great Visa Service  จะมีการแนะนำพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งการประสานงาน รวมถึงในการวิเคราะห์พร้อมทั้งการประเมินรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ตามกระบวนการ ซึ่งจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากมายมาช่วยดูแลทุกท่านที่จะได้รับใบทะเบียนสมรสภายใน 4วัน และพร้อมกับเอกสารต่าง ๆ  เพราะสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนของคู่สมรสชาวเยอรมันก่อนการจดทะเบียน

 

 

1.การรับจดทะเบียนสมรสในไทย คู่สมรสจะต้องเป็นฝ่ายสัญชาติเยอรมันที่จะต้องมีการนำหนังสือสำคัญที่มีการแสดงจดทะเบียนสมรสได้เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงที่สถานทูต เพื่อจะของหนังสือรับรอง พร้อมทั้งจะนำไปแสดงให้กับนายทะเบียนของไทย ที่สำนักงานเขต โดยคู่สามีภรรยาทั้งสองจะมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของไทย โดยที่ได้มีการนัดล่วงหน้ากันแล้ว

2.เอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนของฝ่ายชาวต่างชาติ โดยที่จะต้องยืนให้กับผู้รับจดทะเบียนสมรส จะต้องมี หนังสือเดินทาง , ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมทั้งใบรับรองความโสด ที่ได้ขอมาจากสถานทูตต่างประเทศ ส่วนฝ่ายชาวไทย จะต้องมีตัวจริง ซึ่งจะมี บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งใบหย่า (ถ้ามี) เพียงเท่านี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว

3.การยืนยันความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งในการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมของผู้รับจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีความประสงค์ เพื่อเอกสารของคุณที่ได้ยอมรับของทางการจะต้องมีการแจ้งให้คุณได้ทราบกับเอกสารของท่าน ซึ่งจะต้องผ่านการยืนยันความถูกต้อง หรือมีการยืนยันไม่มีการปลอมแปลง โดยทางสถานทูตหรือไม่ ในกรณีที่มีการยืนยัน คุณเองก็จะสามารถไปทำการยื่นคำร้องทุกข์ด้วยวาจาได้ที่สถานทูต หรือมีการยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรก็ย่อมได้ หากผู้ร้องไม่สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตัวเอง ก็จะมีการมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากทางเจ้าของเอกสารมาแสดงเท่านั้น เป็นการยื่นร้องให้มีการรับรองความถูกต้องของเอกสาร คุณเองจะต้องยื่นเอกสารต้นฉบับของไทย จำนวน 2 ชุด ไม่จำเป็นต้องมีการยื่นคำแปลไปยังสถานทูต 

 

ในการจดทะเบียนที่ถูกต้องนั้น จะต้องมีความสำคัญอย่างสูง เนื่องจากหลังจากได้ใบทะเบียนสมรสแล้ว หรือเป็นวีซ่าแต่งงาน ท่านก็จะสามารถยืนใบทะเบียนสมรสประกบการคำร้องขอขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบถาวร สำหรับเป็นการติดตามไปอาศัยกับคู่สามีภรรยาต่างประเทศนั่นเอง เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส หรือการรับจดทะเบียนสมรส จะมีการช่วยเหลือหลังจากการแต่งงาได้เป็นอย่างดี ทำให้มีผู้คนสนใจพร้อมทั้งเดินทางมาจดทะเบียนกันเป็นปริมาณมาก เพื่อคู่รักต่างชาติ

 

อ้างอิงโดย http://great-visa.blogspot.com/